Privacyverklaring Broos Bewindvoering

Voor Broos Bewindvoering is het voor een goede dienstverlening noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. In deze privacyverklaring wordt er antwoord gegeven op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Broos Bewindvoering.

Broos Bewindvoering vindt de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van groot belang. Iedereen mag er dan ook op vertrouwen dat Broos Bewindvoering zijn gegevens met de nodige zorg verwerkt en beveiligt en zich bij haar dienstverlening houdt aan wet- en regelgeving.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. U kunt daarbij denken aan: Naan, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en financiële of medische gegevens.

Wanneer uw persoonsgegevens door uzelf of door iemand anders met de bewindvoerder worden gedeeld, worden de gegevens verwerkt. Verwerken betekent: het verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen en gebruiken van gegevens en het verstrekken van gegevens aan derden.

De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de dienstverlening.

Van wie worden persoonsgegevens verwerkt?

Persoonsgegevens van mensen met wie er een directe of indirecte relatie is worden verwerkt. Dan zijn onder andere persoonsgegevens van:
– klanten en hun vertegenwoordigers;
– mensen die interesse tonen in de dienstverlening;
– mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar een relatie mee is of is geweest.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Broos Bewindvoering is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarvoor gebruikt Broos Bewindvoering uw persoonsgegevens?

Er mogen alleen persoonsgegevens van u worden verwerkt als daar een wettelijke grondslag voor is. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn onder meer:

  • uw toestemming;
  • het feit dat de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • het feit dat de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.

Persoonsgegevens worden verwerkt met de voldoende doeleinden:

  1. Om een relatie met u aan te kunnen gaan
    Als u klant wil worden zijn uw persoonsgegevens nodig.
  2. Om de dienstverlening voor u goed uit te kunnen voeren en de relatie met u te onderhouden
    Voor een goede uitoefening van al de (verplichte) taken voor de klant binnen de aangeboden diensten is de verwerking en het delen van uw persoonsgegevens van belang.

Broos Bewindvoering verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn om de eerder genoemde doeleinden te kunnen bereiken. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor die doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Hoe wordt er omgegaan met uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is.

Persoonsgegevens worden verstrekt wanneer dit verplicht is op basis van wet- en regelgeving, op basis van een uitspreek van een bevoegde rechter of bij fraude of misbruik.

Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij met uw toestemming of tenzij die verstrekking noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met u of het nakomen van een wettelijke verplichting.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

Beveiliging van uw gegevens

Broos Bewindvoering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Kan ik zien welke persoonsgegevens van mij worden verwerkt?

Ja, u kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt.

Dit overzicht wordt alleen verstrekt als uw gegevens bekend zijn en alleen worden verstuurd aan de bij de bewindvoerder bekende contactgegevens. Vermeld bij uw verzoek altijd uw volledige naam, adres, mailadres en telefoonnummer.

Ongebruikelijke verzoeken met het verstrekken van informatie kan worden afgewezen. Van ongebruikelijke verzoeken is bijvoorbeeld sprake, als er meer dan gemiddeld of noodzakelijk informatieverzoeken worden ontvangen.

Is er van u nog geen eerder geregistreerd mail- of postadres dan dient u zich eerst te identificeren, zodat er gecontroleerd kan worden of de eventuele informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. U dient naast de eerder gevraagde gegevens ook een kopie legitimatiebewijs bij te voegen bij uw verzoek. De kopie van uw legitimatie zal moeten zijn voorzien van een watermerk, dit kan via de app KopieID van de overheid.

Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Neem dan contact op met de bewindvoerder met een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering van de gegevens.

Voor algemene vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Broos Bewindvoering kunt u mailen of een brief sturen aan:

Broos Bewindvoering
Postbus 963
4600 AZ Bergen op Zoom

of

info@broosbewindvoering.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens en wij komen er onverhoopt niet uit, dan wijs ik u erop dat u op grond van de AVG het recht heeft om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om uw klacht aan hen voor te leggen.

Over deze privacy verklaring

Broos Bewindvoering kan deze privacyverklaring ten alle tijden wijzigen. De laatste verzie van de privacyverklaring kunt u vinden op de website www.broosbewindvoering.nl

Augustus 2020