Klachtenreglement Broos Bewindvoering

Artikel 1: Algemene bepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • De organisatie: Broos Bewindvoering.
 • De directie: zij die is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie.
 • Cliënt: een persoon wiens goederen onder bewind gesteld zijn waarbij de organisatie is benoemd tot bewindvoerder.
 • Bewindvoerder: medewerker van de organisatie die optreedt als aanspreekpunt voor de cliënt en die de dienstverlening van de organisatie uitvoert.
 • Klacht: een schriftelijke en uitdrukkelijk als klacht bij de organisatie ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening dan wel behandeling door een medewerker van de organisatie.

Artikel 2: Werkingssfeer

Dit klachtenreglement is bestemd voor de bewindvoerder die werkzaamheden verricht voor dossiers beschermingsbewind van de organisatie.

Artikel 3: Wijze van indienen van een klacht

Cliënten kunnen uitsluitend schriftelijk een klacht indienen.

Een klacht moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

 • Naam en adres van de indiener.
 • De dagtekening.
 • Een (duidelijke) omschrijving waartegen de klacht gericht is.

Artikel 4: Behandeling van de klacht

De klacht zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen drie weken, in behandeling worden genomen. De bewindvoerder zal telefonisch of schriftelijk contact opnemen met de cliënt om te proberen de klacht op te lossen. Lukt dit niet dan zal de bewindvoerder schriftelijk laten weten op welke manier de klacht is afgehandeld.

Artikel 5: Niet in behandeling nemen van een klacht

De organisatie neemt een klacht niet in behandeling of staakt de behandeling van de klacht indien:

 • De cliënt zich voor of tijdens de behandeling van dezelfde klacht tot een kantonrechter of andere burgerlijke rechter heeft gewend.
 • De klacht anoniem is.
 • Het feit waarover wordt geklaagd langer dan zes maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.

Artikel 6: Geheimhouding

De organisatie handelt alle klachten van cliënten onder strikte geheimhouding af. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

Artikel 7: Archiveren

De organisatie archiveert de klacht in het dossier van de betreffende cliënt. Er wordt een aantekening van de klacht en afdoening gemaakt in een centraal registersysteem.

Artikel 8: In werking treden

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2020 en geldt voor onbepaalde tijd.